Alle innlegg av omuser

Vallø på 1950-tallet

Før oppstart

vallo-området-skisse
Skisse over anleggsområdet med sperregrenser

Området er en av de eldste industrieiendommene i Norge med industrielle aktiviteter siden 1739 og petroleumsvirksomhet fra 1899 til 2001. Oppryddingsarbeidet vil i hovedsak bestå i fjerning av et syrebekdeponi og graving og uttransportering av syrebek, oljerester og andre forurensede masser fra det øvrige området, samt inntransportering og tilbakefylling av rene masser. Totalt er det beregnet at ca. 300.000 tonn avfallsprodukter vil bli fjernet. Transport vil skje dels med båt fra kaien på eiendommen, dels med lastebil.

Prosjektet drives av JV VEIDEC ANS, bestående av Veidekke Entreprenør as og DEME Environmental Contractors (DEC) på oppdrag fra Esso Norge AS. Veidekke har gjennom sin anleggstekniske kompetanse og DECs spisskompetanse innen behandling av farlig avfall, gjennomført et vellykket pilotstudie hvor utprøving av tekniske løsninger på håndteringsmuligheter av forurensede masser er gjort. Prosjektet er nå klart til oppstart og mobilisering på området skjer nå i høst.

Kort fortalt vil hovedfasene i prosjektet se slik ut:

  • Mobilisering på området – Høsten 2015
  • Installering av spuntvegg – Vinter 2016
  • Start sanering – Vår 2016
  • Prosjektet ferdig – 2019
hovedaktiviteter-plan
Hovedaktiviteter 2015 – 2019

Trafikkavvikling

Prosjektet har som målsetting å begrense transport med lastebil så langt det er mulig og ha oppmerksomheten rettet mot sikker kjøring og myke trafikanter. I et oppryddingsprosjekt som dette, blir det likevel transport ut og inn på området med lastebiler. Avfall og masser fra Vallø skal transporteres til ulike deponier i Norge og utstyr skal inn på området sammen med rene masser. Best mulig utnyttelse av lastebilene blir derfor en viktig brikke i transportavviklingen. Syrebekavfallet skal transporteres ut fra området med båt.

Aktivitetsoversikt

De ulike aktivitetene som skal foregå på Vallø kan beskrives som installasjon av spuntvegg, gravearbeider, lasting og lossing av skip og lastebiler, kontroll og overvåking av SO2-utslipp og overvåking av støy og støv og behandling av masser på sydspissen av Vallø.

vallo-området-aktivitetsoversikt
Aktivitetsoversikt

Vi ønsker å holde alle interessenter oppdatert på hva som skjer på Vallø i tiden fremover og vi ser frem til å tilbakeføre området til opprinnelig terreng.

Hilsen oss i prosjektet