Alle innlegg av Tommy Johansen

Siste pumptestøp

Vallø – Februar 2016

UKE 7 og 8 har foruten støp av behandlingsplattform for masser, asfaltering og montering av betongblokker, vært brukt til å installere og kalibrere vekter, legge ut oljelenser, grave grøfter og legge rør for behandling av forurenset vann. De siste gjerder er satt opp for å sikre plassen og det er utført basismålinger for gasser.

På anlegget er det per 25. februar ca. 40 mann i arbeid inklusive maskinførere, arbeidere, funksjonærer og representanter fra Esso. Anleggsområdet er bevoktet med vektere fra Nokas, og det er ikke adgang til anlegget uten tillatelse fra anleggsledelsen.

Det skal etableres en ekstra bom ved vakta ved hovedporten til anlegget. Det er planlagt de siste forberedende arbeider før gravearbeidene av forurensede masser kan starte. Det blir moderat til liten lastebiltrafikk ut og inn fra anlegget. Det blir virksomhet mandag – fredag fra 0700-1900 som er gjeldende arbeidstid på anlegget.

vegger-handl-machine-12-02-16
Forberedende gravearbeid

PLAN FOR UKE 9

Det skal etableres en ekstra bom ved vakta ved hovedporten til anlegget. Det er planlagt de siste forberedende arbeider før gravearbeidene av forurensede masser kan starte. Det blir moderat til liten lastebiltrafikk ut og inn fra anlegget. Det blir virksomhet mandag – fredag fra 0700-1900 som er gjeldende arbeidstid på anlegget.

Vallø – Januar 2016

Siden igangsettingstillatelse fra Tønsberg kommune ble gitt i november 2015 er det bygget opp anleggsrigg, etablert gjerder og porter, bygget anleggsveger og startet arbeidet med plattformer til forbehandling og mellomlagring av masser. Det er dessuten gjort en jobb for å ta vare på noen rødlistede planter som befant seg på området.

tauing-av-rorledning
Tauing av rørledning for utslipp av renset vann under vinterforhold.

De første ukene av 2016 har gått med til å måke unna snø, fortsette bygging av anleggsveger og plattformer. Bygging av et fordrøynings-basseng til vannbehandlingsanlegget er utført nå i januar. Videre etableres det i uke 3 og 4 en dykkerledning for utslipp av renset vann til Oslofjorden mot Øst, litt nord for Napoleon Battlement. I forbindelse med bygging av veger og plasser blir det kjørt inn knuste steinmasser fra Freste pukkverk. Dette kjøres inn med lastebiler med tilhenger. Det vil være moderat lastebiltrafikk med 2-6 vogntog i sving til daglig. Arbeidet med et blandingsanlegg til forbehandling av syrebek («Mixing Plant») er startet opp.

På anlegget er det per 25.januar ca. 40 mann i arbeid inklusive maskinførere, arbeidere, funksjonærer og representanter fra Esso. Anleggsområdet er bevoktet med vektere fra Nokas, og det er ikke adgang til anlegget uten tillatelse fra anleggsledelsen.

PLAN FOR UKE 6

Fullføre anleggsveger, grave grøfter for provisorisk strøm og for av-vanning og bortledning av vann til vannbehandlingsanlegg, oppriggingen av Mixing Plant fortsetter, betongarbeider for behandlings-plattform, arbeider med vannbehandlings-anlegget fortsetter. Det blir moderat lastebiltrafikk. Det blir virksomhet mandag – fredag fra 0700-1900 som er gjeldende arbeidstid på anlegget.

batteriodden-01
Napoleon Battlement i januarlys.

Vallø – oversikt over planlagte aktiviteter og kontrolltiltak

Figuren under viser en oversikt over anlegget og de planlagte aktivitetene

vallo-området-aktivitetsoversikt
Aktivitetsoversikt

Installasjon av spuntvegg

  • En hydraulisk barriere i form av en spuntvegg vil bli installert for å hindre vanninntrenging fra Oslofjorden og spredning av forurensede masser
  • Plasseringen vil bli på innsiden av steinvollen på østsiden mot fjorden
  • Varighet av arbeidet med selve spuntveggen: ca. 8 uker med oppstart i februar 2016
  • Generell arbeidstid: Mandag – fredag (07.00 – 19.00)

Gravearbeider og forbehandling på området

Gravearbeidene vil foregå over hele anleggsområdet, og alle prosesser med forbehandling av masser vil foregå på et behandlingsanlegg på sydspissen av Vallø. Forbehandlingen består i sikting, sortering, nøytralisering og stabilisering. Så legges massene på mellomlager før de skipes ut eller transporteres ut fra plassen med lastebiler. I tilknytning til behandlingsanlegget anlegges det et vannbehandlingsanlegg som sørger for å rense vannet som samles opp og håndteres i forbindelse med gravearbeidene, før det slippes ut via en egen utslippsledning til Oslofjorden.

Kontroll og begrensning av SO2 utslipp under graving

Arbeidene er underlagt strenge krav til utslipp fra myndighetene, Esso og fra egen VEIDEC policy. Det er derfor etablert et omfattende program for overvåking både ved kildene (aksjonsverdier) og med kontinuerlige målinger ved eiendomsgrensen. Alt nøkkelpersonell vil bære måleutstyr.

Mulige reduserende avbøtende tiltak kan være:

  • Begrensning av størrelsen på utgravingene
  • Begrenset størrelse på haugene med ubehandlede masser
  • Tildekking med Caldec (flyveaske)
  • Vanntåke

Kontroll og begrensning av støy og støv

Støy
Arbeidene som skal utføres er ikke spesielt støyende arbeider, med enkelte mulige unntak. i nærområdet. Arbeidstidsbestemmelsene skal følges, og vi har opprettet kontakt med støykonsulent og planlagt målrettede støymålinger.

Støv
For å holde kontroll med støving vil vi:

Tilstrebe å holde overflaten våt, begrense størrelsen på hauger med masse, spyle alle lastebiler som forlater området i en egen hjulvaskeenhet og vanne veier ved behov.

Lastebiler og båter med forurensede masser fra området vil bli tildekket.