Februar – Uke 5 og 6

Lasteskipet «Fast Julia» lå til kai på Vallø for opplasting av forurensede masser onsdag 1. februar. Dette var ferdig i god tid før kl. 1900 onsdag. Graving, interntransport, forbehandling av masser, pigging og knusing av stein har pågått hele uke 5. I tillegg har det blitt kjørt ut forurensede masser med lastebiler, 2 – 3 vogntog per dag, dvs. moderat trafikk

Et tynt snølag har lagt seg over Vallø i løpet av helgen. Arbeidene vil fortsette som normalt. Det kommer nytt lasteskip, «Fast Jef», tirsdag kveld. Skipet vil ligge til kai 2 – 3 dager for opplasting av forbehandlede forurensede masser. Lastingen vil foregå innenfor arbeidstiden (0700 – 1900). Graving, interntransport, forbehandling av masser, pigging og knusing av stein fortsetter. Denne uken vil det også bli lastebiltransporter til og fra anlegget. Tre vogntog vil gå i skytteltrafikk. Dette vil medføre rundt 40 passeringer per dag.