Fredag 18. August – Oppdatert informasjon om gass og lukt

De fysiske arbeidene på Vallø har nå pågått i snart to år, siden midten av oktober 2015. Før oppstart ble det avholdt informasjonsmøter med berørte parter om de planlagte arbeidene og avbøtende tiltak for å redusere ulemper for naboer til et minimum. Den varslingsrutine som ble etablert for å varsle hvis målte gassnivåer av SO2 (Svoveldioksyd) er over etablerte grenseverdier gjelder fortsatt.

I løpet av den siste uken er det kommet inn flere klager angående ubehagelig lukt fra anlegget. Men det er ikke registrert overskridelser av gjeldende grenseverdier for noen gass fra oppryddingsarbeidene på Vallø. Vi forstår likevel at dette kan være ubehagelig og vil her informere om situasjonen:

Denne lukten er ikke knyttet til SO2, men som nevnt på websiden torsdag til VOC (Volatile Organic Compounds eller Flyktige organiske forbindelser). Vi har sporet lukten til oljeforurensede masser fra en begrenset del av området. Lukten/gassen frigjøres i forbindelse med at massene graves opp, transporteres og særlig i forbindelse med sortering, sikting og knusing. Hvis vindretningen blåser inn over land, vil naboer kunne kjenne lukten. VEIDEC vil derfor slutte å sortere, sikte eller knuse denne type masser dersom dominerende vindretning er fra sør.

For de som er interessert i mer detaljert informasjon rundt dette kan vi nevne at VEIDEC for øvrig har gjort følgende tiltak:

1) Identifisering av ukjente komponenter i massene

Det har blitt tatt jordprøver av massene og analysert i eget laboratorium og i et eksternt laboratorium. Siden den lukten vi kjenner er knyttet til VOC har vårt eksterne laboratorium Eurofins analysert de 53 mest vanlige komponenter av VOC. Bare noen få komponenter ble funnet, og med meget lave konsentrasjoner.

2) Identifisering av OEL = Occupational Exposure Limit, eller Yrkesmessig eksponeringsgrense

For hver komponent som ble funnet, ble luktgrensen sammenliknet med OEL, og det er tydelig at luktgrensen er lavere enn OEL for alle komponenter. Dette betyr at ubehagelig lukt vil kunne kjennes lenge før potensielt negative helseeffekter inntreffer.

3) Måle gasskonsentrasjon I luften og sammenlikne målte verdier med korresponderende TWA (Time Weight Average eller veiet gjennomsnitt over tid – 8 timer/dag 5 dager/ uke), STEL (Short Term Exposure Limit eller korttids eksponering – 15 min) and OEL (Def. Se over)

VEIDEC kan måle VOC konsentrasjoner med avansert Multi RAE flyttbare kjemiske detektorer. Disse detektorene måler total VOC, men kan ikke identifisere spesifikke komponenter. En korreksjonsfaktor må brukes for å regne ut konsentrasjonen av den enkelte komponent. Alle korreksjonsfaktorene er i området 0,35 – 0,65 noe som betyr at den aktuelle konsentrasjon i luften alltid er lavere enn den som kommer fram på måleapparatet.

 

For nærmere informasjon kontakt gjerne

Lars S. Skaare mobiltelefon 917 89 506 eller e-post lars.skaare@veidekke.no