Om Vallø-prosjektet

Veidekke Entreprenør AS og det belgiske selskapet Deme Environmental Contractors (DEC) har sammen i et arbeidsfellesskap (Joint Venture) inngått kontrakt for å rense grunnen etter oljeraffinerivirksomheten på Vallø utenfor Tønsberg for Esso Norge AS. Anleggsperioden starter høsten 2015 med forventet avslutning i 2019.

Området er en av de eldste industrieiendommene i Norge med industrielle aktiviteter siden 1739 og petroleumsvirksomhet fra 1899 til 2001. Saneringsarbeidet vil i hovedsak bestå i fjerning av et syrebekdeponi og graving og uttransportering av syrebek og oljerester fra det øvrige området samt inntransportering og tilbakefylling av rene masser. Totalt er det beregnet at ca. 300.000 tonn avfallsprodukter vil bli fjernet. Transport vil skje dels med båt fra kaien på eiendommen, dels med lastebil.

Vallø på 1950-tallet
Vallø på 1950-tallet

Syrebek er et avfallsprodukt fra behandling av oljeprodukter med svovelsyre den gang raffineriet var i drift, for å gjøre oljen ren nok til å kunne anvendes til forbrenning i motorer etc.

Vallo-feltarbeid
Utgraving av syrebek, pilotprosjekt

Opprydningen vil skje innenfor en tiltaksplan som Esso har utarbeidet i samråd med Miljørdirektoratet og vil følge de lover, regler og tillatelser som gjelder samt imøtekomme de strenge standarder for helse, miljø og sikkerhet som Esso legger til grunn for sin egen virksomhet. Arbeidet vil imidlertid kunne medføre noe ulemper for nærområdene i form av periodevis økt tungtrafikk på veien fra Vallø, periodevis støy fra anleggsarbeidet, potensielle utslipp og lukt av SO2 samt støvdannelse. Tiltak for å minimalisere ulempene iverksettes og utstyr for måling av støy og gasser vil bli utplassert.

Les mer om miljøopprydningsprosjektet på Vallø hos Esso Norge AS.