Stikkordarkiv: kontrolltiltak

Vallø – oversikt over planlagte aktiviteter og kontrolltiltak

Figuren under viser en oversikt over anlegget og de planlagte aktivitetene

vallo-området-aktivitetsoversikt
Aktivitetsoversikt

Installasjon av spuntvegg

  • En hydraulisk barriere i form av en spuntvegg vil bli installert for å hindre vanninntrenging fra Oslofjorden og spredning av forurensede masser
  • Plasseringen vil bli på innsiden av steinvollen på østsiden mot fjorden
  • Varighet av arbeidet med selve spuntveggen: ca. 8 uker med oppstart i februar 2016
  • Generell arbeidstid: Mandag – fredag (07.00 – 19.00)

Gravearbeider og forbehandling på området

Gravearbeidene vil foregå over hele anleggsområdet, og alle prosesser med forbehandling av masser vil foregå på et behandlingsanlegg på sydspissen av Vallø. Forbehandlingen består i sikting, sortering, nøytralisering og stabilisering. Så legges massene på mellomlager før de skipes ut eller transporteres ut fra plassen med lastebiler. I tilknytning til behandlingsanlegget anlegges det et vannbehandlingsanlegg som sørger for å rense vannet som samles opp og håndteres i forbindelse med gravearbeidene, før det slippes ut via en egen utslippsledning til Oslofjorden.

Kontroll og begrensning av SO2 utslipp under graving

Arbeidene er underlagt strenge krav til utslipp fra myndighetene, Esso og fra egen VEIDEC policy. Det er derfor etablert et omfattende program for overvåking både ved kildene (aksjonsverdier) og med kontinuerlige målinger ved eiendomsgrensen. Alt nøkkelpersonell vil bære måleutstyr.

Mulige reduserende avbøtende tiltak kan være:

  • Begrensning av størrelsen på utgravingene
  • Begrenset størrelse på haugene med ubehandlede masser
  • Tildekking med Caldec (flyveaske)
  • Vanntåke

Kontroll og begrensning av støy og støv

Støy
Arbeidene som skal utføres er ikke spesielt støyende arbeider, med enkelte mulige unntak. i nærområdet. Arbeidstidsbestemmelsene skal følges, og vi har opprettet kontakt med støykonsulent og planlagt målrettede støymålinger.

Støv
For å holde kontroll med støving vil vi:

Tilstrebe å holde overflaten våt, begrense størrelsen på hauger med masse, spyle alle lastebiler som forlater området i en egen hjulvaskeenhet og vanne veier ved behov.

Lastebiler og båter med forurensede masser fra området vil bli tildekket.