Uke 3 og 4

Vinteren er kommet til Vallø. I uke 3 var lasteskipet Fast JEF innom for å bringe ca. 2 000 tonn med forbehandlede forurensede masser til Latvia. Forurensede masser ble også kjørt til Lindums deponi på Taranrød med lastebiler med henger. Fire vogntog var på veien hele uken. På anlegget ble det gravet på tre fronter, og masser ble forbehandlet, siktet, knust og sortert. Det ble foretatt gassmålinger og støymålinger, og langs anleggsgjerde viste alle målinger verdier innenfor gjeldende grenseverdier.

Denne uken, uke 4 fortsetter arbeidene som normalt. Det kommer ingen skip til Vallø denne uken. Neste skip ventes i begynnelsen av uke 5. For øvrig går fire vogntog med forurensede masser ut fra anlegget, noe som betyr rundt 50 passeringer daglig. Det blir vanlige aktiviteter som graving, interntransport, sikting og sortering av masser, knusing av stein og vedlikeholdsarbeider.

Det ventes vind fra sør, noe som kan være ugunstig med tanke på problemer for naboer med lukt, gass eller støy. Men prosjektet holder øye med opptredende verdier som følge av pågående arbeider. Alternative tiltak vil være flytting av arbeider eller redusert aktivitet.