Uke 34

I dag, mandag 21 aug. ligger Fast SAM til kai på Vallø for opplasting av ca. 3.000 tonn med forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Lastingen blir ferdig i løpet av dagen i dag, innen kl. 19:00 Hele uken blir det utkjøring av masser med lastebil og henger (vogntog) til Lindum på Taranrød. Det blir også innkjøring av rene masser med to – tre vogntog. Dette medfører opp til 80 passeringer per dag. Internt på anlegget blir det graving, interntransport, forbehandling, sikting knusing og dessuten tilbakefylling med godkjente masser.

GASS- OG LUKT

Gassmålere er i bruk for å måle gassnivåer ute på gravestedet og ved grensegjerdet. Hvis det registreres nivåer over gjeldende grenseverdier vil tiltak bli satt i verk for å redusere utslipp. Det vises for øvrig til innlegg fredag 18. august. Hvis dominerende vindretning er fra sør vil enkelte aktiviteter innstilles for å hindre at lukt spres innover land.