Uke 36

Innkjøring av rene masser fortsetter med seks vogntog. I tillegg kjøres forurensede masser ut fra anlegget med fire vogntog. Dette innebærer en trafikk på ca. 120 passeringer per dag. Veiene feies og vannes kontinuerlig for å hindre spredning av forurensning og støv. Alle lastebiler må dessuten passere en automatisk hjulvasker før de forlater anlegget.
Det er fortsatt en del forurensede masser igjen på området, og gravearbeidene vil pågå enda noen måneder. Gravemassene forbehandles, og klargjøres for uttransport eller tilbakefylling avhengig av tilstand. I uke 36 blir det også knusing av stein og sikting av masser som vil gi noe støy.
Det ventes ikke problemer med gass og lukt denne uken på tross av at det varsles tidvis ugunstig vindretning.