Uke 37

Lasteskipet Fast JEF ligger til kai på Vallø i dag, mandag. Skipet blir lastet med ca. 3 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling.
Innkjøring av rene masser fortsetter med seks – åtte vogntog. I tillegg skal det kjøres ut forurensede masser med to – tre vogntog (tirsdag – fredag). Dette innebærer en trafikk på ca. 120 passeringer per dag. Veiene feies og vannes kontinuerlig for å hindre spredning av forurensning og støv. Alle lastebiler må dessuten passere en automatisk hjulvasker før de forlater anlegget.
Gravearbeidene pågår fortsatt. Gravemassene forbehandles, og klargjøres for uttransport eller tilbakefylling avhengig av tilstand. Det planlegges også knusing av stein og sikting av masser som vil gi noe støy.
Vindretningen som er varslet er ugunstig med tanke på spredning av gass og lukt. Dette kan forårsake noe lukt. Prosjektet overvåker dette og kan ta forholdsregler for å holde gass og luktspredning under et akseptabelt nivå.